دوره خروج از ماتریکس دیوید آیک | زیرنویس فارسی

با  دوره‌ خروج از ماتریکس دیوید آیک همراه شوید تا از طریق یک عمر جست و جو، رها کردن زندگی معمولی و شنیدن سرزنش‌های دیگران، پرده از ماهیت واقعی زندگی، اتفاقات جهان و آنچه به ما گفته شده، بردارید.