6 پریست لایت روم حرفه ای باغچه Garden

پریست لایت روم Garden برای دادن رنگ سرد به تصاویر باغ مناسب است. این پریست ها رامی توان برای عکس های گرفته شده با گوشی یا دوربین حرفه ای استفاده کرد.